Vitaal oud worden

Kies ook voor een gezonde leefstijl

Artikel 1, Definities               
In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:
Gewichtsconsulent : Caroline Kempkes, handelend als zelfstandig gevestigde Gewichtsconsulente;
Cliënt: degene aan wie door de Gewichtsconsulent advies verleend wordt;
Arts: de huisarts, wijkverpleegkundige of specialist door wie de cliënt naar de Gewichtsconsulent is verwezen;
Praktijkadres: de locatie waar de praktijk van de Gewichtsconsulent wordt uitgeoefend.

Artikel 2, Algemeen
De Gewichtsconsulent geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven adres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het adres wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld.

Artikel 3, Basis
De Gewichtsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de arts behandelen. In het laatste geval houdt de Gewichtsconsulent de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Tenzij de arts anders beslist is hij degene die de cliënt informeert omtrent de contacten tussen de arts en de Gewichtsconsulent.

Artikel 4, Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres of onderling anders afgesproken adres, aanwezig te zijn dient hij de Gewichtsconsulent hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Indien de cliënt afspraken niet binnen 24 uur afmeldt aan de Gewichtsconsulent, is de Gewichtsconsulent gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.
Inzake afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Inzake een gewone maandag gaat de termijn derhalve in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.
Bij annuleren van de gehele groepscursus wordt het volledige cursusbedrag in rekening gebracht, mits 2 weken van tevoren afgemeld. Indien een deelnemer 1 of meerdere groepslessen onverhoopt niet kan bijwonen wordt dat deel van de cursus niet gerestitueerd.
Bij annuleren van een workshop of voorlichting wordt het volledige bedrag in rekening gebracht, mits 2 weken van tevoren afgemeld.

Artikel 5, Tariefstelling
Voor de behandeling aanvangt, deelt de Gewichtsconsulent de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW en andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De Gewichtsconsulent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst, waarbij de Gewichtsconsulent zich beroept op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Artikel 6, Betaling
Tenzij anders is overeengekomen betaalt de cliënt per PIN aan de Gewichtsconsulent vóór aanvang van ieder consult op het onderling afgesproken adres. Bij afname van een totaalpakket of strippenkaart moeten de consulten binnen 1 jaar na startdatum afgenomen worden. Consulten die na 1 jaar nog niet zijn afgenomen worden niet terugbetaald maar zullen komen te vervallen.
 
Artikel 7, Intellectuele eigendom
De Gewichtsconsulent behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de Gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de Gewichtsconsulent verstrekt zijn.
 
Artikel 8, Onuitvoerbaarheid van de opdracht
De Gewichtsconsulent heeft het recht de overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten, indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedssfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, óf vanwege ziekte tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.   

Artikel 9, Privacy
Door inschrijving aan de beweegactiviteiten gaat u automatisch akkoord met het gebruik van eventueel gemaakt beeldmateriaal tijdens de beweegprogramma’s. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, dan kunt u dit per e-mail laten weten. Alle persoonlijke gegevens van de cli
ënt worden bewaard gedurende een periode van 2 jaar. Na deze periode zullen alle gegevens worden vernietigd.

Artikel 9, Aansprakelijkheid
Het advies van de Gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De Gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit terzake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de Gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de Gewichtsconsulent. De Gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.